Select Page

Algemene Voorwaarden

1. De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, is de aannemer gerechtigd de uitvoering van de werken op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot vergoeding van eender welke schade (bv. omwille van vertraging). Indien er een korting wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer moet voldoen.
2. Alle werken niet opgenomen in de offerte zullen als meewerken gezien worden, regiewerken tarief is: 30€/u. De bouwheer moet bij het aftekenen van offerte, ineens attest/ verklaring invullen en aftekenen om van het gunsttarief 6% te kunnen genieten. Offerte is 30 kalenderdagen geldig, nadien word het onderworpen aan de schommelingen van de dagprijs en beursgang.
3. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
4. De klant moet er zorg voor dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij moet er tevens voor zorgen dat de sleutel op voorhand afgegeven wordt indien de werf gesloten zou zijn. De bouwheer zou kosteloos water en elektriciteit ter beschikking stellen op de werf, voor de duur van de werken. Alle wijzigingen in de planning te wijten aan weersomstandigheden of overmacht zullen met eindtermijn verrekend worden.
Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor de schade aan en de vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockage van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De bouwheer zorgt voor nodige toelatingen voor het opstellen van container, werf inrichting, ladderlift, stelling en inname van openbaar domein voor de duur der werken. Hij moet voor minstens 6m tot zelfs 12m (afhankelijk van de breedte gevel) aan parkeerverbodsborden aanvragen.
5. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/ leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie. In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft de aannemer de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal conform de overeenkomst afgewerkt worden, ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen zes maanden na de uitvoering van de werken ingeroepen worden. Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert de aannemer het gratis ter beschikking stellen van materiaal of toestellen om het gebrek te verhelpen, of tot de betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden. Enige aansprakelijkheid van de aannemer voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten.

6. De ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.
7. Indien de klant artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10% van de afgezegde werken. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten uiteraard integraal vergoed worden.
8. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of op het maatschappelijke adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar tot de datum van de effectieve betaling. Bij gebrek aan een tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag, met een minimum van € 400. Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte. Garantie loopt vanaf de datum betaling laatste factuur.
9. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Contacteer ons

U kan ons bellen op nummer +32 489 89 96 35 of stuur ons een bericht via onderstaand formulier.